Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej („RODO”) informujemy, iż:

 

I. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Siwik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przewóz osób Andrzej Siwik” z zakładem głównym pod adresem: Roszkowice 71B, 46-220 Roszkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7511027601, REGON: 531181720, wpisanej do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego pod numerem ewidencyjnym 201 

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.
Może Pani/Pan skontaktować z Administratorem pod poniższym adresem e-mail: biuro@as-travel.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Roszkowice 71B, 46-220 Byczyna


II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Podczas zawierania Umowy udziału w imprezie turystycznej z Administratorem podają Państwo w sposób dobrowolny następujące kategorie danych: 

 1. Swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer  telefonu, numer oraz serię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), numer PESEL; 
 2. Dane osobowe Uczestników imprezy turystycznej, których Państwo zgłaszacie, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, numer oraz serię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), numer PESEL; 
 3. Dane osobowe osób niepełnoletnich, których są Państwo Rodzicami lub opiekunami prawnymi, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, numer oraz serię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), numer PESEL.  

Udostępniając dane osobowe innych osób, muszą mieć Państwo pewność, że wyrażają one na to zgodę i są Państwo upoważnieni do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez Administratora ich danych osobowych. Państwa obowiązkiem jest przekazanie tym osobom Polityki bezpieczeństwa danych osobowych AS-Travel.


III. Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w następującym celu:

 1. przesłania oferty na realizację usług turystycznych, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
 2. realizacji obowiązków podatkowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, 
 3. zawarcia umowy ubezpieczeniowej, jeżeli dany rodzaj usługi turystycznej tego wymaga na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych:
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszym dokumencie i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.  

W każdym momencie mogą się Państwo zwrócić do Administratora z prośną usunięcia Państwa danych osobowych. Jeżeli archiwizacja danych nie będzie wymagana przez przepisy prawne, wówczas Administrator niezwłocznie w sposób trwały i bezpieczny usunie Państwa dane osobowe.

 

V. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić poprzez adres e-mail wskazany w punkcie I niniejszej Klauzuli.

W przypadku, gdy będzie Pani/Pan chciała/chciał skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt pod wskazanym w punkcie I niniejszej Klauzuli adresem e-mail.

 

VI. Dobrowolność podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy oraz dla spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności kontakt z Panią/Panem i może skutkować niemożliwością realizacji usług turystycznych.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (dostawcy usług informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowych, podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie, ubezpieczyciele, banki, placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych), oraz inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń). 

 

Biuro Podróży AS Travel 46-220 Byczyna
Roszkowice 71 B
e-mail: biuro@as-travel.eu 
tel. 77 546 72 18
NIP: 751-102-76-01
Regon: 531 181 720
ING Bank Śląski
04 1050 1171 1000 0022 3468 2785


Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. opolskiego nr 201, wydany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Gwarancja Ubezpieczeniowa: UNIQA S.A.